Statut klubu

STATUT RKS GARBARNIA

(Tekst jednolity)

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Robotniczy Klub Sportowy „Garbarnia”, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach i Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

2. Dopuszczalne jest używanie skróconej nazwy Klubu w brzmieniu: RKS „GARBARNIA”

 

§ 2

1. Terenem działalności Klubu jest miasto Kraków i województwo małopolskie, a w szczególności dzielnica Kraków – Podgórze.

2. Siedzibą Klubu jest miasto Kraków.

 

 § 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

§ 4

1. Klub może być członkiem innych organizacji, stowarzyszeń i związków sportowych.

2. Klub może tworzyć spółki prawa handlowego.

3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 5

1. Barwami Klubu są kolory: brązowy i biały.

2. Flagę Klubu stanowi prostokąt w układzie poziomym koloru brązowo – białego.

3. Godłem Klubu jest tarcza herbowa w kształcie koła. Zewnętrzny pas koloru niebieskiego z napisem RKS „GARBARNIA” Kraków koloru złotego. Wnętrze koła koloru czerwonego z białym trójkątem na tle, którego widnieje rok założenia Klubu 1921 w kolorze brązowym.

4. Odznaka organizacyjna nawiązuje do godła i projektowana jest indywidualnie na każdy jubileusz.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 6

1. Klub kontynuuje tradycję Klubu Sportowego „LAUDA” i Klubu Sportowego „GARBARNIA”.

2. Klub organizuje sport wyczynowy i stwarza warunki dla jego rozwoju.

3. Klub dba o rozwój kultury fizycznej i turystyki, prowadzi zajęcia sportowe dla swoich Członków w atmosferze koleżeństwa i przyjaznego współzawodnictwa dla dobra Klubu oraz troszczy się, by jego zawodnicy i członkowie godnie reprezentowali Klub, sport polski i robotniczy.

 

§ 7

Dla osiągnięcia swoich celów, Klub prowadzi następujące działania:

1. Propaguje sport i kulturę fizyczną,

2. Organizuje i rozwija sport wyczynowy,

3. Organizuje i upowszechnia szczególnie wśród dzieci i młodzieży sport masowy i turystykę, udostępniając do tego celu swoje obiekty,

4. Zakłada i prowadzi sekcje sportowe,

5. Organizuje i prowadzi szkolenia sportowe,

6. Organizuje zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w imprezach i zawodach innych organizacji, zrzeszeń i związków sportowych,

7. Współpracuje ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi w zakresie sportu i wychowania fizycznego,

8. Organizuje życie towarzyskie swoich członków,

9. Utrzymuje obiekty oraz urządzenia sportowe w pełni gotowości technicznej, zarządza nimi i dba o ich rozwój,

10. Zapewnia zawodnikom opiekę sportowo – lekarską,

11. Gromadzi dokumentację szkoleniową,

12. Prowadzi działalność wydawniczo – informacyjną, kronikę Klubu i archiwum.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Klub zrzesza:

a. Członków Zwyczajnych,

b. Członków Wspierających,

c. Członków Honorowych.

2. Członkiem Zwyczajnym może być osoba, która ukończyła 18 rok życia i złożyła pisemną deklarację Członka Klubu. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą być Członkiem Klubu za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która pragnie wnieść swój udział materialny lub inne działania na rzecz urzeczywistnienia celów i zadań Klubu. Osoba fizyczna jest Członkiem Wspierającym Indywidualnym, osoba prawna – Zbiorowym. Osoby te składają pisemne deklaracje Członka Wspierającego.

4. Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje Zarząd Klubu.

5. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która położyła wybitne zasługi dla Klubu i godność tę nadało jej Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

6. Walne Zgromadzenie może nadać godność Prezesa Honorowego szczególnie zasłużonemu Prezesowi.

7. Prezesi Honorowi mają prawo uczestniczyć z głosem stanowiącym w posiedzeniach wszystkich organów statutowych Klubu.

 

 § 9

1. Członkowie Zwyczajni mają prawo:

a. Wybierać (czynne prawo wyborcze) do władz Klubu po ukończeniu 21 lat i po roku członkostwa oraz być wybierani (bierne prawo wyborcze) do władz Klubu po ukończeniu 25 roku życia,

b. Uczestniczyć w pracach Klubu i jego Sekcji,

c. Nosić odznakę organizacyjną Klubu,

d. Korzystać z obiektów i urządzeń Klubu według zasad określonych w regulaminie,

e. Brać udział w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub,

f. Organizować się w kołach działających w oparciu o zatwierdzony regulamin przez Zarząd.

2. Członkowie Wspierający maja prawo:

a. Nosić odznakę organizacyjną Klubu,

b. Uczestniczyć w pracach Klubu,

c. Korzystać z obiektów, urządzeń, sprzętu sportowego i innych uprawnień przyznanych przez Zarząd.

3. Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa Członków Zwyczajnych, zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich i mają prawo do bezpłatnego wstępu na zawody i imprezy sportowe organizowane przez Klub.

 

§ 10

1. Członkowie Klubu mają obowiązek:

a. Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i Uchwał władz Klubu oraz przestrzegać ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego,

b. Brać czynny udział w życiu i pracach Klubu oraz przyczyniać się do osiągania jego celów i zamierzeń,

c. Oddawać barwom klubowym należyty szacunek poprzez nienaganne zachowanie się na obiektach sportowych i w lokalach Klubu oraz poza Klubem,

d. Mieć poszanowanie i być lojalnym w stosunku do władz Klubu,

e. Regularnie uiszczać obowiązujące składki i opłaty.

 

 § 11

1. Za wzorowe wykonanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę na rzecz sportu oraz wybitne osiągnięcia sportowe Członkowie mogą być wyróżnieni:

a. Pochwałą,

b. Dyplomem Uznania,

c. Nagrodą,

d. Odznaką za zasługi dla RKS „GARBARNIA”,

e. Medalem za zasługi dla RKS „GARBARNIA”,

f. Godnością Członka Honorowego,

g. Godnością Prezesa Honorowego.

Postanowienia pkt. 1 lit. e, f, g nie stosują się do Członków, którzy nie ukończyli 21 lat. 2. Określenie szczegółowych zasad udzielania wyróżnień należy do kompetencji Zarządu Klubu.

 

§ 12

1. Za niestosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i inne wykroczenia Członkom Zwyczajnym mogą być wymierzone następujące kary:

a. Upomnienie,

b. Nagana,

c. Nagana z ostrzeżeniem,

d. Zawieszenie w prawach zawodnika,

e. Zawieszenie w prawach Członka,

f. Wykluczenie z Klubu,

g. Kary wynikające ze statutów i regulaminów polskich związków sportowych.

2. Kary określone w ust. 1 lit. a, b, c, d i e orzeka Zarząd.

3. Kary określone w ust. 1 lit. f, g zatwierdza Zarząd po orzeczeniu Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 13

Członkostwo Klubu wygasa na skutek:

1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie po uprzednim wypełnieniu obowiązków statutowych I regulaminowych.

2. Skreślenia z listy członków z powodu:

a. Zalegania z zapłatą składek przez 6 miesięcy,

b. Działania na szkodę Klubu,

c. Nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i Uchwał władz Klubu,

d. Skazującego Wyroku Sądu Powszechnego lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,

e. Śmierci członka Klubu.

3. Zwolnienia udzielonego przez Zarząd na podstawie przepisów przez władze i związki sportowe w przedmiocie zmiany barw klubowych.

4. W razie ustania członkostwa, na osobie, która przestała być Członkiem spoczywa obowiązek uregulowania wszystkich przyjętych wobec Klubu zobowiązań.

5. O skreśleniu decyduje Zarząd Klubu.

6. Od decyzji Zarządu o skreśleniu, Członek ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

 

§ 14

Władzami Klubu są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

4. Sąd Koleżeński.

 

§ 15

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą Władzą Klubu.

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym:

a. Prezesi i Członkowie Honorowi,

b. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegaci wybrani spośród Członków Zwyczajnych – zawodników Klubu, w ilości 1 delegat na 6 Członków Zwyczajnych – zawodników Klubu. Mandat ważny jest tylko na Walne Zgromadzenie, na które delegat został wybrany,

c. Pozostali Członkowie Zwyczajni, po opłaceniu składek, przy uwzględnieniu warunków określonych w § 9 pkt. 1 lit. a.

Z głosem doradczym:

a. Członkowie Wspierający,

b. Zaproszeni Goście.

 

§ 16

Walne Zgromadzenie Członków:

1. Wybiera i odwołuje:

a. Prezesa Klubu,

b. Członków Zarządu w ilości 5 – 7 osób,

c. Komisję Rewizyjną w ilości 3 – 5 osób,

d. Sąd Koleżeński w ilości 3 – 5 osób.

2. Rozpatruje sprawozdania z działalności Klubu i jego władz.

3. Udziela Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Uchwala Statut i jego zmiany.

5. Podejmuje decyzje w innych sprawach wniesionych przed Zarząd.

6. Nadaje, na wniosek Zarządu, godność Prezesa i Członka Honorowego RKS „GARBARNIA”.

7. Podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji Klubu.

 

 § 17

1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd nie później niż w 3 miesiące po upływie kadencji.

3. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków, z określeniem jego miejsca i terminu, winno być podane do publicznej wiadomości, co najmniej na 14 dni wcześniej, przez zamieszczanie go w lokalnych środkach masowego przekazu, w Internecie oraz w ogólnodostępnych lokalach Klubu. Zarząd może ponadto rozesłać imienne zaproszenia.

 

§ 18

1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes, Prezes Honorowy Klubu lub Członek Senior, proponując uchwalenie Regulaminu Obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Przewodniczący Zgromadzenia proponuje przyjęcie szczegółowego porządku dziennego i prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym Regulaminem.

3. Prawo wnoszenia spraw do obrad Zgromadzenia przysługuje władzom i Członkom Zwyczajnym Klubu. Wnioski winny być zgłaszane Zarządowi Klubu na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Decyzje o umieszczeniu zgłoszonej sprawy w porządku obrad podejmuje Zarząd. Jeśli Zarząd nie umieści w porządku obrad danej sprawy, wnioskodawca może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego decyzja jest rozstrzygająca przy poparciu ½ delegatów.

 

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności:

a. W I terminie, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

b. W II terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Uchwały o likwidacji Klubu lub nieudzieleniu Zarządowi absolutorium zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym chyba, że Zgromadzenie uchwali głosowanie tajne.

4. Wniosek o głosowaniu tajnym przechodzi zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

§ 20

1. W przypadkach szczególnych może zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków:

a. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,

b. Z inicjatywy Zarządu Klubu,

c. Na żądanie na piśmie 1/3 głosów Członków,

2. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

3. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

4. Przepisy § 17 pkt. 3, § 18 i § 19 stosuje się odpowiednio.

 

 ROZDZIAŁ V

Organy zarządzające i wykonawcze

§ 21

Zarząd

1. Nowo wybrany Prezes zwołuje pierwsze posiedzenie Zarządu nie później niż 14 dni po Walnym Zgromadzeniu Członków.

2. Prezes dokonuje podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu i powierza im pełnienie funkcji: a. Wiceprezesa Zarządu, b. Skarbnika, c. Sekretarza, d. Członka Zarządu.

3. Zarząd ma prawo powołać ze swojego składu urzędującego członka Zarządu.

4. Wszyscy członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje bez wynagrodzenia.

5. Zarząd ma prawo dokooptować nowych Członków w ilości nieprzekraczającej 50% składu wybranego przez Walne Zgromadzenie Członków,

6. Zarząd może wystąpić do Walnego Zgromadzenia Członków, w drodze uchwały, o odwołanie Członka Zarządu.

 

7. Prezes Klubu:

a. Kieruje całością spraw sportowych, organizacyjnych i gospodarczych Klubu,

b. Ustala terminy zebrań Zarządu na pierwszym posiedzeniu po ukonstytuowaniu się i przewodniczy jego obradom,

c. Reprezentuje Klub na zewnątrz,

d. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do decyzji Zarządu,

e. Część swoich uprawnień może przekazać poszczególnym Członkom Zarządu,

f. Składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§ 22

Do zakresu działań Zarządu należy:

1. Kierowanie działalnością Klubu i czuwanie nad wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

2. Uchwalanie budżetu, zatwierdzanie bilansu, ustalanie wysokości składek członkowskich,

3. Uchwalanie planów działalności Klubu, a przede wszystkim rozwoju sportu i bazy szkoleniowej sekcji sportowych,

4. Powołanie sekcji i nadzór nad ich działalnością,

5. Uchwalanie i zatwierdzanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych,

6. Nadzorowanie działalności gospodarczej Klubu,

7. Nadzór nad pracą administracji Klubu,

8. Zapewnienie zgodności działania Klubu ze Statutem,

9. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do decyzji Walnego Zgromadzenia Członków,

10. Udzielanie wyróżnień, przyznawanie nagród i nadawanie kar przewidzianych w Statucie,

11. Podejmuje uchwały o zbyciu lub obciążeniu nieruchomości,

12. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Klubu i Głównego Księgowego,

13. Ustalanie warunków pracy i płacy etatowych pracowników Klubu.

 

 § 23

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność ponad 50% Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równości decyduje głos Prezesa.

3. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 24

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

3. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a. Kontrola działalności finansowo – gospodarczej Klubu pod względem celowości, racjonalności i legalności,

b. Kontrola działalności wszystkich ogniw i agend Klubu pod względem zgodności ze Statutem i programem działania Klubu,

c. Kontrola wykonania Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

d. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków i wnioskowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.

4. Komisja ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu i innych organów Klubu w sprawach określonych w ust. 3 lit. a, b i c,

5. Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 25

Sąd Koleżeński

1. Sąd Koleżeński jest Sądem Honorowym, który rozstrzyga spory i nieporozumienia między Członkami Klubu, między Członkami a Klubem i jego władzami oraz rozpatruje sprawy o wykroczenia przeciw zasadom honoru i etyki.

2. Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.

3. Sąd orzeka w składzie przynajmniej 3 osób, w tym Przewodniczącego (o ile nie podlega on wyłączeniu od orzekania w danej sprawie).

4. Uchwały zapadają większością głosów. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego.

5. Od orzeczeń Sądu stronom przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, a w okresie między Walnymi Zgromadzeniami do Zarządu Klubu.

 § 26

W razie zmniejszenia się, z powodów losowych, ilości członków Komisji Rewizyjnej jak i Sądu Koleżeńskiego Zarząd ma prawo dokooptować nowych członków wspomnianych organów w ilości nieprzekraczającej 50% składu wybranego przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Sekcje sportowe

 

§ 27

1. Sekcja jest samodzielną jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań Klubu.

2. Sekcja zajmuje się przede wszystkim organizacją sportu wyczynowego, turystyki i rekreacji.

3. Szczególnym zadaniem sekcji jest propagowanie, organizowanie i rozwijanie sportu dziecięcego.

4. Sekcje powołuje Zarząd Klubu.

5. Pracami Sekcji kieruje Kierownik Sekcji.

6. Kierownika Sekcji powołuje i odwołuje Zarząd Klubu.

 

§ 28

1. Zarząd Sekcji prowadzi pełną dokumentację swojej działalności, a przede wszystkim:

a. Ewidencję zawodników,

b. Dokumentację zawodów i imprez sportowych,

c. Ewidencję wyników sportowych i kronikę sportową.

2. Nadrzędnym zadaniem Sekcji jest organizacja szkolenia sportowego dla osiągnięcia najwyższych wyników sportowych w danej klasie rozgrywek i awansu do klasy wyższej.

 

§ 29

Działalność Sekcji finansowana jest ze środków Klubu.

 § 30

W przypadkach uzasadnionych organizacyjnie i gospodarczo, Sekcja może, za zgodą Zarządu Klubu, przejść na samofinansowanie się i prowadzić własny rachunek dochodów i kosztów.

 § 31

1. Szczegółowy zakres, tryb i organizację pracy określa wewnętrzny regulamin pracy Sekcji.

2. Regulamin zatwierdza Zarząd Klubu.

3. Do kompetencji Zarządu Sekcji należą wszystkie sprawy związane z działalnością Sekcji, bez prawa zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Klubu.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Zawodnicy, ich prawa i obowiązki

§ 32

1. Zawodnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która:

a. Ukończyła 18 rok życia, a w przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda przynajmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów,

b. Podpisała deklarację Członka Klubu i została przyjęta przez Zarząd,

c. Posiada wymagany stan zdrowia, potwierdzony odpowiednimi badaniami i zaświadczeniami lekarskimi.

 

2. Zawodnik ma prawo:

a. Uprawiać wybraną przez siebie dyscyplinę sportu,

b. Korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego,

c. Korzystać z pomocy szkoleniowo – dydaktycznej będącej w dyspozycji Klubu,

d. Korzystać z opieki sportowo – lekarskiej,

e. Nosić odznakę Klubu,

f. Bezpłatnego wstępu na zawody i imprezy sportowe organizowane przez Klub,

g. Do nagród, wyróżnień i stosownych w Klubie świadczeń.

 

3. Zawodnik ma obowiązek:

a. Stosować się do postanowień, zarządzeń i regulaminów obowiązujących w Klubie i Sekcji,

b. Stosować się do przepisów wydanych przez władze i związki sportowe, a w szczególności obowiązujących w danej dyscyplinie sportu,

c. Przestrzegać dyscypliny zajęć sportowych i szkoleniowych,

d. Uczestniczyć w zawodach, do których został przez Klub wyznaczony,

e. Dbać o honor i dobre imię RKS „GARBARNIA”, pielęgnować jego tradycje i godnie reprezentować jego barwy,

f. Darzyć szacunkiem władze Klubu, trenerów, szkoleniowców i pracowników Klubu,

g. Dbać o stałe podnoszenie osobistego poziomu wyszkolenia sportowego, wzbogacać swoją osobowość oraz reprezentować wysokie walory etyczno – moralne,

h. Szanować i troszczyć się o obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy oraz inne mienie będące własnością Klubu.

 

ROZDZIAŁ VIII

Majątek Klubu

§ 33

Majątek Klubu stanowią fundusze, ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe.

 

§ 34

Na fundusze Klubu składają się:

1. Składki członkowskie,

2. Dotacje,

3. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,

4. Dochody z imprez i wydawnictw,

5. Darowizny, spadki i zapisy,

6. Dochody z działalności gospodarczej,

7. Pozostałe dochody.

 

§ 35

1. Majątkiem Klubu zarządza Zarząd,

2. Zarząd podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania spadków, darowizn i zapisów w postaci nieruchomości.

 

§ 36

1. Przy składaniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych konieczne jest współdziałanie co najmniej dwóch Członków Zarządu,

2. Oświadczenia składane są w formie pisemnej i opatrzone muszą być pieczęcią Klubu oraz podpisane własnoręcznie przez Prezesa i Skarbnika lub Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika,

3. Do zawierania umów w bieżących sprawach gospodarczych upoważniony jest Dyrektor Klubu, na podstawie i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, przy czym wyłącznie w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

4. Do dysponowania środkami pieniężnymi gromadzonymi na rachunkach bankowych upoważnia się:

a. Prezesa, Wiceprezesów i Skarbnika,

b. Dyrektora Klubu i Głównego Księgowego Klubu.

 

ROZDZIAŁ IX

Administracja Klubu

 § 37

1. Administrację Klubu stanowią: Dyrektor, Główny Księgowy i pracownicy etatowi Klubu.

2. Dyrektor podlega bezpośrednio Prezesowi.

3. Nadzór i kontrolę nad pracą administracji sprawuje Zarząd.

4. Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb pracy administracji określa zatwierdzony przez Zarząd Regulamin Pracy Administracji RKS „GARBARNIA”.

 

ROZDZIAŁ X

Likwidacja Klubu

§ 38

1. Klub może zostać rozwiązany na skutek:

a. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów Członków Zgromadzenia,

b. Decyzji właściwego organu państwowego, podjętej na mocy obowiązującego prawa.

2. Walne Zgromadzenie lub organ wydający decyzje o rozwiązaniu Klubu – wyznacza Likwidatora.

3. Likwidator dokonuje likwidacji majątku i wszystkich agend Klubu.

4. Majątek Klubu przeznacza się na cele wskazane przez Walne Zgromadzenie Członków. W razie braku takiego postanowienia Walnego Zgromadzenia Członków, o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny, orzeka sąd.

 

 

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe i przejściowe

§ 39

1. Statut i jego zmiany wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Prawo interpretacji Statutu przysługuje Zarządowi Klubu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz Ustawy o sporcie.